Woonzorg Sanniek Havelte

Vrienden van

Stichting Vrienden van Sanniek

Naar aanleiding van vragen over de mogelijkheid een gift te doen heeft Woonzorg Sanniek  ( voorheen Woonzorg de Berkenhof ) besloten een steunstichting op te richten. Het is voor gevers niet aantrekkelijk een bedrag te schenken dat in de reguliere exploitatie van de organisatie ‘verdwijnt’. Daarom is de “stichting vrienden van Sanniek ” opgericht.

De officiële doelstelling van de stichting is:

a. het mogelijk maken van activiteiten ten behoeve van de bewoners van alle locaties van Sanniek teneinde een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van deze bewoners;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk betekent dit dat de stichting haar middelen besteedt aan doelen die de cliënten/bewoners van Sanniek direct te goede komen en die niet vanzelfsprekend uit de exploitatie bekostigd worden. Het kan daarbij gaan om het (doen) organiseren van uitstapjes of andere activiteiten of om het aanschaffen van zaken die uitnodigen tot activiteiten. Suggesties/wensen vanuit de bewoners en/of medewerkers van Sanniek zijn natuurlijk welkom. Zo zijn er inmiddels nestkastjes met camera’s aangeschaft waardoor bewoners het broedproces van vogels in de tuin kunnen volgen.
De stichting is begin 2018 formeel opgericht en heeft de Anbi status verkregen. Dit houdt in dat giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting en dat giften ook daadwerkelijk besteed worden aan het doel waarvoor de stichting is opgericht en niet aan de eigen organisatie.
De stichting wordt gevormd door een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit Carin Hidding (voorzitter), Inge Pol- Bremer (penningmeester) en Astrid Hidding (secretaris). Het bestuur moet statutair uit tenminste drie personen bestaan. Nieuwe bestuurders worden op voordracht van het bestaande bestuur benoemd door de bestuurders van de Holding Sanniek.
De Stichting Vrienden van Sanniek “houdt kantoor” in de locatie Havelte; Boskampsbrugweg 2, 7971 CL Havelte.
Het emailadres van de Stichting is [email protected]
Het RSIN nummer is 8586.14.157.
Het rekeningnummer is NL74RABO0332697762 t.n.v. Stichting Vrienden van de bewoners van Sanniek.

Hieronder treft u jaarplannen en jaarverslagen met de jaarrekening aan.

Vrienden jaarplan 24

Vrienden jaarverslag 22